Wskaźnik kredytu do wartości (Loan-to-value LTV) to wskaźnik finansowy, który porównuje wielkość pożyczki do wartości aktywów, które są kupowane przy użyciu wpływów z kredytu. Wskaźnik LTV jest ważnym miernikiem, który ocenia ryzyko kredytowe, które pożyczkodawca ponosi, udzielając pożyczki pożyczkobiorcy. Definicja LTV jest dosyć łatwym zagadnieniem do zrozumienia po lekturze tego artykułu.

Wskaźnik kredytu do wartości (LTV)

Wartość składnika aktywów jest zazwyczaj określana przez niezależnych rzeczoznawców lub przez ostatnią cenę zakupu składnika aktywów. Zwykle, gdy obie wartości są znane, pożyczkodawca wybierze mniejszą z dwóch wartości.

Znaczenie wskaźnika LTV

Generalnie wysoki wskaźnik LTV wskazuje na wysoki poziom ryzyka kredytowego. Uzasadnieniem tego jest to, że zakupiona nieruchomość (np. dom) w hipotece służy jako zabezpieczenie. Zatem wskaźnik LTV zasadniczo porównuje wielkość wnioskowanej pożyczki z wielkością wniesionego zabezpieczenia.

Z powyższego powodu ocena wskaźnika LTV pełni kluczową rolę w gwarantowaniu kredytów hipotecznych. Na przykład konwencjonalni kredytodawcy hipoteczni zazwyczaj zapewniają dobre warunki kredytowe, jeśli wskaźnik LTV wynosi mniej niż 80%.

W przypadku wnioskodawców, których wskaźnik LTV przekracza 80%, ale nadal jest poniżej 100%, pożyczki mogą być nadal udzielane, jeśli wnioskodawca ma dobrą historię kredytową. Jednak warunki kredytu prawdopodobnie będą obejmowały wyższe oprocentowanie i będą wymagały wykupienia prywatnego ubezpieczenia hipotecznego (PMI). Pożyczki o wskaźniku LTV powyżej 100% prawdopodobnie zostaną odrzucone.

LTV – wzór

Wzór na stosunek wartości kredytu do wartości aktywa np. nieruchomości.

Ogólna formuła obliczania wskaźnika wartości kredytu do wartości zabezpieczenia to:

LTV – przykład

Przykład wskaźnika kredytu do wartości LTV

Janusz i Grażyna starają się o kredyt hipoteczny z banku na zakup nowego domu. Para musi pożyczyć 500 000 zł. Bank chce jednak ocenić ryzyko związane z kredytem, ​​wyliczając wskaźnik kredytu do wartości.

Niezależny rzeczoznawca ustalił, że aktualna wartość domu, który Janusz i Grażyna chcą kupić, wynosi 700 000 zł. Zatem stosunek wartości kredytu do wartości kredytu hipotecznego wynosi:

Ogólnie uważa się, że wskaźnik wartości kredytu do wartości 71% wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem dla kredytodawcy. W związku z tym bank prawdopodobnie zatwierdzi wniosek o kredyt hipoteczny Janusza i Grażyny