Data aktualizacji: 2022-05-27 Godzina: 12:01:12

Dane aktualizujemy codziennie

Stopa procentowa: Wartość(%): Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1) 5,25 2022-05-06
Stopa lombardowa 5,75 2022-05-06
Stopa depozytowa 4,75 2022-05-06
Stopa redyskontowa weksli 5,30 2022-05-06
Stopa dyskontowa weksli 5,35 2022-05-06

Stopa rezerwy obowiązkowej: Wartość(%): Obowiązuje od dnia
– od środków w złotych i walutach obcych na rachunkach bankowych oraz pochodzących z emisji papierów wartościowych, 3,50 2022-03-31
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej na poziomie stopy referencyjnej 5,25 2022-05-06

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych