Data aktualizacji: 2022-01-22 Godzina: 07:02:32

Dane aktualizujemy codziennie

Stopa procentowa: Wartość(%): Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1) 2,25 2022-01-05
Stopa lombardowa 2,75 2022-01-05
Stopa depozytowa 1,75 2022-01-05
Stopa redyskontowa weksli 2,30 2022-01-05
Stopa dyskontowa weksli 2,35 2022-01-05

Stopa rezerwy obowiązkowej: Wartość(%): Obowiązuje od dnia
– od środków w złotych i walutach obcych na rachunkach bankowych oraz pochodzących z emisji papierów wartościowych, 2,00 2021-11-30
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej na poziomie stopy referencyjnej 2,25 2022-01-05

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych