Data aktualizacji: 2022-12-01 Godzina: 08:02:54

Dane aktualizujemy codziennie

Stopa procentowa: Wartość(%): Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1) 6,75 2022-09-08
Stopa lombardowa 7,25 2022-09-08
Stopa depozytowa 6,25 2022-09-08
Stopa redyskontowa weksli 6,80 2022-09-08
Stopa dyskontowa weksli 6,85 2022-09-08

Stopa rezerwy obowiązkowej: Wartość(%): Obowiązuje od dnia
– od środków w złotych i walutach obcych na rachunkach bankowych oraz pochodzących z emisji papierów wartościowych, 3,50 2022-03-31
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej na poziomie stopy referencyjnej 6,75 2022-09-08

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych